ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

1. Dit Reglement definieert de algemene voorwaarden en de wijze van verkoop uitgevoerd door Krystian Bułaciński gevestigd in Aarschot via de online winkel /

§ 1. Definities1. Werkdagen - betekent dagen van de week van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen
2. Levering - betekent de feitelijke levering aan de Klant door de Verkoper, via de Leverancier, van de in de bestelling gespecificeerde Goederen
3. Leverancier - betekent de entiteit waarmee de Verkoper samenwerkt bij de levering van Goederen:a) een koeriersbedrijf
4. Wachtwoord - betekent een reeks letters, cijfers of andere tekens die door de klant zijn geselecteerd tijdens de registratie in de online winkel, die wordt gebruikt om de toegang tot het klantaccount in de online winkel te beveiligen
5. Klant - betekent een entiteit waarvoor elektronische diensten mogen worden verleend in overeenstemming met de Regelgeving en wettelijke voorschriften of waarmee een Verkoopovereenkomst kan worden gesloten
6. Consument - betekent een natuurlijke persoon die met de ondernemer een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
7. Klantaccount - betekent een individueel panel voor elke klant, namens hem gelanceerd door de verkoper, nadat de klant zich heeft geregistreerd en het contract voor de levering van de klantaccountservice heeft gesloten.
8. Ondernemer - betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie de wet handelingsbekwaamheid verleent, voor eigen rekening een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent en een rechtshandeling verricht die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit .
9. Reglement - betekent dit reglement.
10. Registratie - betekent de feitelijke handeling die wordt uitgevoerd op de manier die is gespecificeerd in de Regelgeving en die vereist is voor de Klant om alle functionaliteiten van de Online Winkel te gebruiken.
11. Verkoper - betekent Krystian Bułaciński gevestigd in Aarschot (3200), ul. Lindekenstraat 41, BTW BE 06 84 918 582, ELEKTRICITEITSWERKEN NIEUWBOUW & RENOVATIE, PLANNEN & SCHEMA'S VOOR KEURINGBDO-nummer - 000007547.
12. Winkelwebsite - betekent de websites waarop de Verkoper de Online Winkel beheert, opererend in het verlichtingswinkeldomein
13. Goederen - betekent een product dat door de Verkoper wordt gepresenteerd via de Website van de Winkel en dat het onderwerp kan zijn van een Verkoopovereenkomst.
14. Duurzame drager - betekent een materiaal of hulpmiddel waarmee de Klant of de Verkoper persoonlijk aan hem gerichte informatie kan opslaan op een manier die toegang geeft tot informatie in de toekomst gedurende een periode die past bij de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en waardoor de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden hersteld.
15. Verkoopovereenkomst - betekent een verkoopovereenkomst die op afstand wordt gesloten, onder de voorwaarden uiteengezet in de voorschriften, tussen de klant en de verkoper.


§ 2 Algemene bepalingen en gebruik van de Online Store1. Alle rechten op de online winkel, inclusief auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam, het internetdomein, de website van de winkel, evenals op patronen, formulieren en foto's die op de website van de winkel worden gepresenteerd met het doel de goederen te presenteren, behoren aan de Verkoper, en het gebruik ervan mag alleen plaatsvinden op de gespecificeerde wijze en in overeenstemming met de Voorschriften en met schriftelijke toestemming van de Verkoper.2. Verkoper zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Online Store voor internetgebruikers mogelijk is met gebruik van alle populaire webbrowsers, besturingssystemen, apparaattypen en typen internetverbindingen. De minimale technische vereisten die het gebruik van de website van de winkel mogelijk maken, zijn een webbrowser van ten minste Internet Explorer 9 of Chrome 12 of Firefox 15 of Opera 10 of Safari 4 of nieuwer.3. Om een ​​bestelling te plaatsen in de Online Winkel via de Website van de Winkel of via e-mail, en om gebruik te kunnen maken van de diensten die beschikbaar zijn op de Websites van de Winkel, moet de Klant een actief e-mailaccount hebben.4. Het is de Klant verboden om illegale inhoud en gebruik door de Klant van de Online Winkel, de Website van de Winkel of gratis diensten geleverd door de Verkoper op een manier die in strijd is met de wet, het fatsoen of de persoonlijke rechten van derden schendt .5. De Verkoper verklaart dat het openbare karakter van internet en het gebruik van elektronische diensten het risico met zich mee kan brengen van het verkrijgen en wijzigen van klantgegevens door onbevoegde personen, daarom dienen klanten passende technische maatregelen te nemen om de bovengenoemde risico's tot een minimum te beperken. Ze moeten met name antivirusprogramma's en programma's gebruiken die de identiteit van internetgebruikers beschermen. De Verkoper vraagt ​​de Klant nooit om hem een ​​Wachtwoord in welke vorm dan ook te verstrekken.6. Het is niet toegestaan ​​om de middelen en functies van de Online Winkel te gebruiken voor het uitvoeren van zaken door de Klant die de belangen van de Verkoper zouden schenden, dat wil zeggen reclameactiviteiten van een andere ondernemer of product; activiteit die bestaat uit het plaatsen van inhoud die geen verband houdt met de activiteiten van de verkoper; activiteit die bestaat uit het plaatsen van valse of misleidende inhoud.


§ 3 Registratie1. Om een ​​Klantaccount aan te maken, is de Klant verplicht een gratis Registratie te doen.2. Registratie is niet nodig om een ​​bestelling te plaatsen in de Online Store.3. Om te registreren, moet de klant het registratieformulier invullen dat door de verkoper op de website van de winkel is verstrekt en het ingevulde registratieformulier elektronisch naar de verkoper sturen door de juiste functie in het registratieformulier te selecteren. Tijdens de Registratie stelt de Klant een individueel Wachtwoord in.4. Bij het invullen van het registratieformulier heeft de Klant de mogelijkheid om het Reglement te lezen en de inhoud ervan te accepteren door het daarvoor bestemde veld in het formulier aan te vinken.5. Tijdens de Registratie kan de Klant vrijwillig instemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door het daarvoor bestemde vakje in het registratieformulier aan te vinken. In dit geval informeert de verkoper duidelijk over het doel van het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de klant, evenals over de bekende of verwachte ontvangers van deze gegevens.6. De toestemming van de klant voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden stelt niet de mogelijkheid om een ​​contract met de verkoper te sluiten voor de levering van de klantenaccountservice langs elektronische weg. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een passende Klantverklaring in te dienen bij de Verkoper. De verklaring kan bijvoorbeeld via e-mail naar het adres van de Verkoper worden gestuurd.7. Na het indienen van het ingevulde registratieformulier, ontvangt de Klant onmiddellijk op het e-mailadres dat in het registratieformulier is vermeld, de registratiebevestiging van de Verkoper. Op dat moment wordt een overeenkomst gesloten voor het elektronisch verlenen van de Klantenaccountservice en krijgt de Klant de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het Klantaccount en wijzigingen aan te brengen in de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt.

§ 4 Bestellingen1. De informatie op de Website van de Winkel vormt geen aanbod van de Verkoper in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging aan klanten om aanbiedingen te doen tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst.2. De Klant kan bestellingen plaatsen in de Online Winkel via de Website van de Winkel of via e-mail, 7 dagen per week, 24 uur per dag.3. De Klant kan telefonisch bestellingen plaatsen in de Online Winkel tijdens de uren en dagen die op de Website van de Winkel staan ​​aangegeven.4. Een klant die een bestelling plaatst via de website van de winkel, voltooit de bestelling door de goederen te selecteren waarin hij geïnteresseerd is. De Goederen worden aan de bestelling toegevoegd door de knop "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN" te selecteren onder de gegeven Goederen die op de Winkelwebsite worden gepresenteerd. Na het voltooien van de volledige bestelling en het aangeven van de leverings- en betaalmethode in de "WAGENTJE", plaatst de Klant de bestelling door het bestelformulier naar de Verkoper te sturen en de knop "Bestellen en betalen" op de Website van de Winkel te selecteren. Elke keer voordat de bestelling naar de Verkoper wordt verzonden, wordt de Klant geïnformeerd over de totale prijs voor de geselecteerde Goederen en Levering, evenals over alle extra kosten die hij moet maken in verband met de Verkoopovereenkomst.5. Een klant die via e-mail een bestelling plaatst, stuurt deze naar het e-mailadres dat door de verkoper op de website van de winkel is opgegeven. In het bericht dat naar de Verkoper wordt gestuurd, specificeert de Klant in het bijzonder: de naam van de Goederen, kleur of andere beschikbare kenmerken van het geselecteerde product en de hoeveelheid ervan, van de Goederen die op de Website van de Winkel worden gepresenteerd, en hun contactgegevens.6. Na ontvangst van het hierboven genoemde bericht van de Klant per e-mail, stuurt de Verkoper de Klant een retourbericht via e-mail, met daarin zijn registratiegegevens, de prijs van de geselecteerde Goederen en mogelijke betalingswijzen en de wijze van Levering samen met de kosten ervan, evenals informatie over alle extra betalingen die de Klant zou moeten doen op grond van de Verkoopovereenkomst. Het bericht bevat ook informatie voor de Klant dat het sluiten van de Verkoopovereenkomst via e-mail de betalingsverplichting met zich meebrengt voor de bestelde Goederen. Op basis van de door de verkoper verstrekte informatie kan de klant een bestelling plaatsen door een e-mail te sturen naar de verkoper, met vermelding van de gekozen betaalwijze en de wijze van levering.7. Door een bestelling te plaatsen, doet de Klant een aanbod aan de Verkoper om een ​​Overeenkomst te sluiten voor de verkoop van de Goederen waarop de bestelling betrekking heeft.8. Na het plaatsen van de bestelling stuurt de Verkoper de bevestiging van de verzending naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.9. Vervolgens stuurt de Verkoper, na bevestiging van de bestelling, informatie over de acceptatie van de bestelling naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Informatie over de aanvaarding van de opdracht tot uitvoering is de aanvaardingsverklaring van de verkoper van het aanbod bedoeld in §4 sec. 7 hierboven en na ontvangst door de Klant, wordt een Verkoopovereenkomst gesloten.10. Na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst bevestigt de Verkoper aan de Klant zijn voorwaarden door deze op een duurzame drager te verzenden naar het e-mailadres van de Klant of schriftelijk naar het adres dat de Klant tijdens de Registratie of het plaatsen van een bestelling heeft opgegeven.


§ 5 betalingen1. De prijzen op de Website van de Winkel die naast de gegeven Goederen worden geplaatst, zijn bruto- en nettoprijzen en bevatten geen informatie over de leveringskosten en eventuele andere kosten die de Klant moet maken in verband met de Verkoopovereenkomst, waarover de Klant wordt geïnformeerd bij het kiezen van de leveringsmethode en het plaatsen van bestellingen.2. De Klant kan voor de bestelde Goederen de volgende betaalwijzen kiezen:a) overschrijving naar de bankrekening van de verkoper (in dit geval wordt de bestelling verwerkt nadat de verkoper de bevestiging van de orderacceptatie naar de klant heeft gestuurd en nadat het geld op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven);3. De klant dient de betaling voor de bestelling ter hoogte van het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten Verkoopovereenkomst binnen 7 werkdagen te voldoen, indien hij de vorm van vooruitbetaling heeft gekozen.4. Indien de Klant de betaling niet binnen de in §5 sec. 3 van het Reglement, stelt de Verkoper een extra termijn vast voor de Klant om de betaling uit te voeren en informeert hij de Klant hierover op een duurzame drager. De informatie over de aanvullende betalingstermijn omvat ook informatie dat de Verkoper zich na het verstrijken van deze termijn zal terugtrekken uit de Verkoopovereenkomst. In het geval van het niet-effectieve verstrijken van de tweede betalingstermijn, stuurt de verkoper de klant een verklaring van herroeping van het contract op een duurzame drager overeenkomstig art. 491 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 6 Levering1. De Verkoper voert de Levering uit op het grondgebied van België.2. De Verkoper is verplicht de Goederen die het onderwerp zijn van de Verkoopovereenkomst zonder gebreken te leveren.3. De Verkoper publiceert informatie over het aantal Werkdagen dat nodig is voor de Levering en uitvoering van de bestelling op de Website van de Winkel.4. De datum van levering en uitvoering van de bestelling aangegeven op de website van de winkel wordt geteld in werkdagen in overeenstemming met §5 para. 2 van het Reglement.5. De bestelde Goederen worden via de Leverancier aan de Klant geleverd op het adres dat op het bestelformulier is vermeld.6. Op de dag van verzending van de Goederen naar de Klant, wordt de informatie ter bevestiging van het verzenden van het pakket door de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant gestuurd.7. De Klant is verplicht het afgeleverde pakket tijdig en op de voor pakketten van een bepaald type geaccepteerde wijze te inspecteren. In geval van verlies of beschadiging van de zending heeft de Klant het recht om de medewerker van de Leverancier te verzoeken het juiste protocol op te stellen.8. De verkoper voegt, in overeenstemming met de wil van de klant, aan de verzending die het onderwerp van de levering is, een ontvangstbewijs of een btw-factuur toe die de geleverde goederen dekt.Om een ​​btw-factuur te ontvangen, moet de klant op het moment van aankoop verklaren dat hij de goederen koopt als ondernemer (belastingbetaler). De bovenstaande verklaring wordt ingediend door het juiste veld in het bestelformulier aan te vinken, voordat de bestelling naar de verkoper wordt verzonden.9. In het geval van afwezigheid van de Klant op het door hem opgegeven adres, dat bij het plaatsen van de bestelling als afleveradres is opgegeven, zal de medewerker van de Leverancier een bericht achterlaten of proberen telefonisch contact op te nemen om de datum af te spreken waarop de Klant present zijn. In het geval van terugzending van de bestelde Goederen naar de Online Winkel door de Leverancier, zal de Verkoper contact opnemen met de Klant per e-mail of per telefoon, en opnieuw met de Klant de datum en kosten van de Levering overeenkomen.

§ 7 Garantie1. De Verkoper zorgt voor de Levering van de Goederen vrij van fysieke en juridische gebreken. De verkoper is aansprakelijk jegens de klant als het product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (garantie).2. Indien het Product een defect vertoont, kan de Klant:a) een verklaring van prijsverlaging of intrekking van het verkoopcontract indienen, tenzij de verkoper het defecte product onmiddellijk en zonder onnodig ongemak voor de klant vervangt door een product dat vrij is van defecten of het defect verwijdert.Deze beperking is niet van toepassing als het Product al is vervangen of gerepareerd door de Verkoper of de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om het Product te vervangen door een niet-defect exemplaar of de gebreken te verhelpen. De Klant kan, in plaats van het door de Verkoper voorgestelde gebrek te verhelpen, eisen dat het Product wordt vervangen door een Product dat vrij is van gebreken, of in plaats van het Product vervangen, eisen dat het gebrek wordt verholpen, tenzij het onmogelijk is om de Product in overeenstemming is met het contract op de door de Klant gekozen manier of buitensporige kosten zou vergen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde methode. Bij de beoordeling van de overschrijding van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het Product vrij van gebreken, het type en de ernst van het gebrek, evenals het ongemak waaraan de Klant anders zou worden blootgesteld.b) vervanging van het defecte Product door een Product zonder gebreken of verwijdering van het defect eisen. De Verkoper is verplicht het defecte Product te vervangen door een Product dat vrij is van defecten of het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder onnodig ongemak voor de Klant.De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het onmogelijk is om de gebrekkige Goederen in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst op de door de Klant gekozen manier of indien het buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de tweede mogelijke methode om de Verkoopovereenkomst na te leven. De kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van Verkoper.3. De klant die gebruik maakt van de garantierechten is verplicht de gebrekkige zaak af te leveren op het adres van de Verkoper. In het geval van een Klant die een Consument en een Ondernemer met Consumentenrechten is, worden de leveringskosten door de Verkoper gedekt.4. De Verkoper is aansprakelijk onder de garantie indien binnen twee jaar na levering van de Goederen aan de Klant een fysiek gebrek wordt geconstateerd. Een vordering tot opheffing van een gebrek of vervanging van het Product door een Product vrij van gebreken verjaart door verloop van één jaar, maar deze termijn mag niet eerder eindigen dan het verstrijken van de in de eerste volzin genoemde termijn. Binnen deze periode kan de Klant zich terugtrekken uit de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering indienen vanwege een defect in de Goederen. Als de Klant heeft verzocht om vervanging van het Product door een Product dat vrij is van gebreken of om het gebrek te verhelpen, begint de termijn voor het herroepen van de Verkoopovereenkomst of het indienen van een prijsverminderingsverklaring met het niet-effectief verstrijken van de termijn voor het vervangen van het Product of het verwijderen van het defect .5. Klachten met betrekking tot de Goederen of de uitvoering van de Verkoopovereenkomst kunnen door de Klant schriftelijk worden gericht aan het adres van de Verkoper.6. De Verkoper zal binnen 14 dagen na de datum van het verzoek met de klacht reageren op de klacht van de Goederen of de klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst die door de Klant is ingediend.7. De Klant kan een klacht indienen bij de Verkoper in verband met het gebruik van gratis elektronische diensten door de Verkoper. De klacht kan in elektronische vorm worden ingediend en verzonden naar het adres bulacinski.krystian@hotmail.com In de klacht dient de Klant een beschrijving van het probleem op te nemen. De verkoper zal klachten onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling nemen en de klant een antwoord geven.


§ 8 Garantie
1. Door de verkoper verkochte goederen kunnen worden gedekt door een garantie die wordt verleend door de producent van de goederen of de distributeur.
2. In het geval van Goederen die onder de garantie vallen, wordt informatie over het bestaan ​​en de inhoud van de garantie telkens weergegeven op de Website van de Winkel.


§ 9 Opzegging van de verkoopovereenkomst1. Een Klant die een Consument is en een Ondernemer met Consumentenrechten die een Verkoopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.2. De termijn voor herroeping van de Verkoopovereenkomst gaat in op het moment dat het Product door de Consument, de Ondernemer met Consumentrechten of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, wordt overgenomen.3. Een consument en een ondernemer met consumentenrechten kunnen de koopovereenkomst herroepen door een herroepingsverklaring in te dienen bij de verkoper. Deze verklaring kan bijvoorbeeld schriftelijk worden ingediend op het adres van de Verkoper, d.w.z. KRYSTIAN BULACINSKI BVBA, of via e-mail op het adres van de Verkoper, d.w.z. bulacinski.krystian@hotmail.com. Om de deadline te halen, volstaat het om een ​​verklaring te sturen voor het verstrijken ervan.4. In geval van herroeping van de Verkoopovereenkomst wordt deze als nietig beschouwd.5. Indien de Consument of een Ondernemer met Consumentenrechten een verklaring van herroeping van de Verkoopovereenkomst heeft ingediend voordat de Verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet meer bindend.6. De verkoper is verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van de consument of ondernemer met het recht van de consument om de koopovereenkomst te herroepen, alle door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen aan de consument of ondernemer met de rechten van de consument. De verkoper mag de terugbetaling van betalingen die zijn ontvangen van de consument of ondernemer met consumentenrechten inhouden totdat de goederen zijn teruggestuurd of totdat de consument of ondernemers met consumentenrechten het bewijs leveren van terugzending van de goederen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.7. Indien de consument of de ondernemer met de rechten van de consument die het herroepingsrecht uitoefent, een andere wijze van levering van de goederen heeft gekozen dan de goedkoopste gebruikelijke leveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden, is de verkoper niet verplicht om de extra gemaakte kosten terug te betalen. door de Consument of Ondernemer met de rechten van de Consument.8. De Consument of Ondernemer met Consumentrechten is verplicht de Goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop hij de Verkoopovereenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper te retourneren. Om de deadline te halen, volstaat het om de goederen vóór de deadline naar het adres van de verkoper te retourneren.9. In geval van herroeping draagt ​​de Klant, die Consument of Ondernemer met Consumentenrechten is, uitsluitend de directe kosten van terugzending.10. Indien de Goederen door hun aard normaal niet per post kunnen worden geretourneerd, zal de Verkoper de Consument en de Ondernemer met de rechten van de Consument informeren over de kosten van het terugzenden van de goederen op de Website van de Winkel.11. De Consument en de Ondernemer met Consumentrechten zijn aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.12. Verkoper zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als de Consument of Ondernemer met Consumentenrechten heeft gebruikt, tenzij de Consument of Ondernemer met Consumentenrechten uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retourneren, waaraan geen kosten zijn verbonden voor hem.


§ 10 Bescherming van persoonsgegevens
1. De regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn uiteengezet in het privacybeleid.

§ 11 Beëindiging van het contract (niet van toepassing op koopovereenkomsten)
1. Zowel de Klant als de Verkoper kunnen de overeenkomst tot levering van elektronische diensten te allen tijde en zonder opgaaf van redenen beëindigen, behoudens de rechten die de andere partij verworven heeft vóór de beëindiging van het bovenstaande.de overeenkomst en de onderstaande bepalingen.
2. De Klant die zich heeft aangemeld, beëindigt de overeenkomst tot elektronische dienstverlening door een daartoe geëigende wilsverklaring aan de Verkoper te sturen met gebruikmaking van elk middel voor communicatie op afstand dat de Verkoper in staat stelt de intentieverklaring van de Klant te lezen.
3. De Verkoper beëindigt het contract voor de levering van elektronische diensten door de Klant een passende wilsverklaring te sturen naar het e-mailadres dat de Klant tijdens de Registratie heeft opgegeven.


§ 12 Slotbepalingen
1. Verkoper is aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, maar in het geval van overeenkomsten gesloten met klanten die ondernemer zijn, is verkoper alleen aansprakelijk in geval van opzettelijke schade en binnen de grenzen van de werkelijke schade die door de opdrachtgever die ondernemer is.
2. De inhoud van dit Reglement kan te allen tijde worden vastgelegd door deze te printen, op te slaan op een drager of te downloaden van de website van de winkel.
3. Indien naar aanleiding van de gesloten Verkoopovereenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen zich inspannen om de zaak in der minne te regelen.Het recht dat van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit dit Reglement is Belgisch recht.>